Cấp độ
Mã số
Giá
Máy chủ
Phái
TTGT
Tất cả

70,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủKatana
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủKatana
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ76

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ75

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ76

70,000đ
Máy chủBokken
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủBokken
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủSensha
LớpQuạt
Cấp độ74