Tất Cả
Server: Kunai
Class: Kiếm
Cấp Độ: 103
350,000đ
Server: Kunai
Class: Cung
Cấp Độ: 104
500,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
Cấp Độ: 99
250,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
Cấp Độ: 91
150,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
Cấp Độ: 101
200,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
Cấp Độ: 130
300,000đ
Server: Katana
Class: Tiêu
Cấp Độ: 130
300,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
Cấp Độ: 115
300,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
Cấp Độ: 110
300,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
Cấp Độ: 69
250,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
Cấp Độ: 130
350,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
Cấp Độ: 59
400,000đ