#5418

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 49

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật :

250,000 Tiền Shop/ATM
312,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 49

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật :