#5796

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : phân thân tiêu 6x

500,000 Tiền Shop/ATM

625,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : phân thân tiêu 6x