Nick Ninja School

Mã: 5752

Máy chủ: Kunai
Lớp: Quạt
Cấp độ: 74
Vũ khí: 0

80,000 vnđ

≈ 100,000 card

Một số lựa chọn khác


70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủSensha
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủBokken
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủBokken
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ76

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ75

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ76