Nick Ninja School

Mã: 5694

Máy chủ: Kunai
Lớp: Quạt
Cấp độ: 74
Vũ khí: 0

80,000 vnđ

≈ 100,000 card

Một số lựa chọn khác


70,000đ
Máy chủSensha
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủBokken
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủShuriken + Tessen
LớpQuạt
Cấp độ74

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ76

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ77

70,000đ
Máy chủKunai
LớpQuạt
Cấp độ77