#5366

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật :

900,000 Tiền Shop/ATM

1,125,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật :