Tất Cả
vk12 tl7 full12 nhiều món tl5
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 58
350,000đ
vk9 full10
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 65
60,000đ
vk12 3m12 full8
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
140,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
60,000đ
vk11 full10
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
80,000đ
vk12 3m11 full9 sói 3 sao
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
150,000đ
vk11 full8
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 56
80,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
40,000đ
vk10 full8
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
80,000đ
vk12 full8
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
130,000đ
Vk12 2m12 full8 sói 3 sao
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
150,000đ
vk12 full8
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
120,000đ