Tất Cả
vk10 full11
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
150,000đ
full8
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
50,000đ
vk12 2m11 full9
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 86
120,000đ
full8
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
60,000đ
vk9 full10
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 64
80,000đ
tiêu 59 f14 2m12 tl 678 sói 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
1,850,000đ
tiêu 79 5m12 vk tl7 bùa tl4 sói...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
400,000đ
Hàng 78 full 8 có trâu
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 78
80,000đ
Hàng 77 full 8
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 77
80,000đ
Hàng 63 vk10 full 8 có trâu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
70,000đ
Hàng 63 full 8 có trâu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
60,000đ
Hàng 64 đồ với thông tin...
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 64
45,000đ