Tất Cả
vk10 full10
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
80,000đ
vk11 full9
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
85,000đ
vk12 full10
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
120,000đ
vk11 full10
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
80,000đ
kunai 90 4m16 tl ổn sói 5s víp...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,900,000đ
kiếm 70 3m16 f14/15 sx 5s víp...
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
2,850,000đ
kunai 98 vk giày 16 f14 sói 5s...
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
2,500,000đ
tiêu 99 f16 tl ngon sói víp pt...
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
13,000,000đ
tiêu 103 f14 2m12 mắt 3 sx 5s...
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,080,000đ
vk12 full8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 68
120,000đ
vk11 full10
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
100,000đ
vk12 2m12 full8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 65
150,000đ