Tất Cả
Vũ khí 8,full 8,15 triệu yên
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
96,000đ
,Vũ khí 8,full 8,11 triệu yên
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
96,000đ
(HÀNG 4X SV6)Vũ khí 8,full...
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
136,000đ