Tất Cả
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
80,000đ
hàng buff
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 56
40,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
40,000đ
hàng buff
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 73
80,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 73
80,000đ
set 9x ,xe tc 2 chí mạng
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,400,000đ
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
450,000đ
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 85
100,000đ
chủ thân + phân thân full 14
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
2,000,000đ
max buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
80,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 91
120,000đ
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ