Tất Cả
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
40,000đ
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
40,000đ
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
40,000đ
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 51
40,000đ
hàng buff
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 73
80,000đ
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
80,000đ
hàng buff
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
80,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
80,000đ
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 75
80,000đ