Tất Cả
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
450,000đ
hàng buff
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 77
80,000đ
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
100,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
100,000đ
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
400,000đ
tinh luyện ngon
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
550,000đ
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ
hàng buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
40,000đ