Tất Cả
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
250,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 81
200,000đ
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 72
200,000đ
hàng buff
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 75
70,000đ
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
170,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
250,000đ
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
150,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
600,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
900,000đ
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
200,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
900,000đ
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
500,000đ