#5461

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 75

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : hàng buff

70,000 Tiền Shop/ATM
87,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 75

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : hàng buff