#5454

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : Kiếm 70 vk16 full 14/15 tl ổn sói 5s 2cm max sách 100m yên mắt 2

1,350,000 Tiền Shop/ATM
1,687,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : Kiếm 70 vk16 full 14/15 tl ổn sói 5s 2cm max sách 100m yên mắt 2