#5438

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 99

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 99 full 16 tl ngon ngọc 2v4 full 1/2 sx 5s 2cm tbs 9769 pt tiêu 107 f12/14

9,300,000 Tiền Shop/ATM
11,625,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 99

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 99 full 16 tl ngon ngọc 2v4 full 1/2 sx 5s 2cm tbs 9769 pt tiêu 107 f12/14