#5399

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 98

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : kunai 98 vk16 f14/15 tl ngon max sách bánh 7661m yên sx 5s 2cm pt kunai 7x

2,600,000 Tiền Shop/ATM
3,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 98

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : kunai 98 vk16 f14/15 tl ngon max sách bánh 7661m yên sx 5s 2cm pt kunai 7x