#5394

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 99

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : đao 99 full 16 tl ngon ngọc 10v6 ct phale +6 sx 2cm pt tiêu 109 vk16 full14/15

10,800,000 Tiền Shop/ATM
13,500,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 99

Class : Đao

TTGT : Không

Nổi bật : đao 99 full 16 tl ngon ngọc 10v6 ct phale +6 sx 2cm pt tiêu 109 vk16 full14/15