#5359

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 90

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : kunai 90 vk16 f14/15 7mtl9 sx 5s 2cm max sách 10bbh 292m yên pt quạt 9x

2,700,000 Tiền Shop/ATM
3,375,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 90

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : kunai 90 vk16 f14/15 7mtl9 sx 5s 2cm max sách 10bbh 292m yên pt quạt 9x