#5273

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 16 ,rương có 2 siêu xe 5 sao

2,000,000 Tiền Shop/ATM
2,500,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 16 ,rương có 2 siêu xe 5 sao