#5231

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 91

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật :

100,000 Tiền Shop/ATM
125,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 91

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật :