#5153

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Tone

Cấp Độ: 103

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : set 9x full 14,3m12

350,000 Tiền Shop/ATM
437,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Tone

Cấp Độ: 103

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : set 9x full 14,3m12