#4899

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 130 f14/15 tl ngon sói 5s 2cm ct santa max sách 10bbh 2 tỷ yên pt tiêu 7x

1,500,000 Tiền Shop/ATM
1,875,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 130 f14/15 tl ngon sói 5s 2cm ct santa max sách 10bbh 2 tỷ yên pt tiêu 7x