#4886

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Bokken

Cấp Độ: 62

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : hàng buff

40,000 Tiền Shop/ATM
50,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Bokken

Cấp Độ: 62

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : hàng buff