#4876

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 70 vk16 f15 mắt 4 tl ngon sx 5s 2cm max sách bánh 400m yên tbs 4966

2,750,000 Tiền Shop/ATM
3,437,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 70

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : kiếm 70 vk16 f15 mắt 4 tl ngon sx 5s 2cm max sách bánh 400m yên tbs 4966