#4875

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 69

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 69 vk16 f15 mắt 5 tl ngon soi + sx 5s víp max sách 10bbh 230m yên 288lg

3,300,000 Tiền Shop/ATM
4,125,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 69

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : tiêu 69 vk16 f15 mắt 5 tl ngon soi + sx 5s víp max sách 10bbh 230m yên 288lg