#4871

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 68

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : vk12 full8

120,000 Tiền Shop/ATM
150,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 68

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : vk12 full8