#4856

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 70

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 70 vk12 tl3 full8

150,000 Tiền Shop/ATM
187,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 70

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu 70 vk12 tl3 full8