#3662

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 108

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 12,full 14,3m12,11 sách,sói trắng 2 sao

450,000 Tiền Shop/ATM
562,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 108

Class : Quạt

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 12,full 14,3m12,11 sách,sói trắng 2 sao