#3661

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 15,full 15,8 sách,8 bánh,siêu xe 5 sao full tbs tl 6655

1,800,000 Tiền Shop/ATM
2,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 15,full 15,8 sách,8 bánh,siêu xe 5 sao full tbs tl 6655