#3660

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 110

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : (hàng up thiên nhãn phù ngon) vũ khí 14,full 15,4m14,11 sách,9 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon gst + 2cm full tbs tl 6666,555 triệu yên

1,800,000 Tiền Shop/ATM
2,250,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 110

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : (hàng up thiên nhãn phù ngon) vũ khí 14,full 15,4m14,11 sách,9 bánh,sói trắng 5 sao chỉ số max ngon gst + 2cm full tbs tl 6666,555 triệu yên