#3659

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 59

Class : Cung

TTGT :

Nổi bật : TTGT CẤP 3,vũ khí 14,full 12,vk tnh luyện 5,.găng tinh luyện 0,11 sách,sói trắng 3 sao 2 chí mạng full tbs,18 triệu yên

400,000 Tiền Shop/ATM
500,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 59

Class : Cung

TTGT :

Nổi bật : TTGT CẤP 3,vũ khí 14,full 12,vk tnh luyện 5,.găng tinh luyện 0,11 sách,sói trắng 3 sao 2 chí mạng full tbs,18 triệu yên