#3654

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 90

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : (hàng 9x) vũ khí 14.full 14,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4445, 734 triệu yên(ngon)

600,000 Tiền Shop/ATM
750,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 90

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : (hàng 9x) vũ khí 14.full 14,8 sách,sói trắng 5 sao lv 100 full tbs tl 4445, 734 triệu yên(ngon)