#3652

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Kunai

Cấp Độ: 39

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : full 8,6 triệu yên

40,000 Tiền Shop/ATM
50,000 Thẻ Cần Nạp

Sever : Kunai

Cấp Độ: 39

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : full 8,6 triệu yên