#3651

NsoTienSv4.Com - Ninja School Online

Sever : Katana

Cấp Độ: 130

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 5,pet trâu full tbs,48 triệu yên

450,000 Tiền Shop/ATM
562,500 Thẻ Cần Nạp

Sever : Katana

Cấp Độ: 130

Class : Kiếm

TTGT : Không

Nổi bật : vũ khí 10,full 10,yoroi tinh luyện 5,pet trâu full tbs,48 triệu yên