Tất cả
Hàng 57 full6 không sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 57
70,000đ
Hàng 54 full 4 không sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 54
70,000đ
Hàng 54 không sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 54
70,000đ
Hàng 54,full4 khônh sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 54
70,000đ
Hàng 54 không sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 54
70,000đ
Hàng 55, full 5 không sói
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 55
70,000đ
Dao
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
250,000đ
Cung
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
600,000đ
Kunai
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
4,000,000đ
vk12 1m11 2m10 full8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 65
150,000đ
vk12 1m12 full8
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
250,000đ
vk12 2m12 full10
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
220,000đ